Pravidlá súťaže Bohaté Vianoce

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1 Obchodná spoločnosť DATART INTERNATIONAL, a.s., so sídlom Pernerova 35, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 60 192 615, DIČ: CZ60192615, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 2253, podnikajúca na území Slovenskej republiky prostredníctvom svojej organizačnej zložky DATART INTERNATIONAL, a.s. – organizačná zložka, IČO: 46 112 766, s miestom podnikania: Zadunajská cesta 10, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č. 1956/B (ďalej len "DATART" alebo „ Organizátor“) organizuje marketingovú súťaž nazvanú "Bohaté Vianoce" (ďalej len "Súťaž") a týmto stanovuje tieto pravidlá a podmienky Súťaže (ďalej len "Pravidlá"), ktoré sú k dispozícii na internetovej stránke http://www.bohatevianoce.sk, prevádzkovanej spoločnosťou DATART.

1.2 DOBA A MIESTO TRVANIA SÚŤAŽE: Súťaž sa začína 14. novembra 2014 o 00:00:01 hod. a končí 14.12.2014 o 23:59:59 hod. (ďalej len „Doba konania“). Súťaž prebieha tak v kamenných predajniach DATART v Slovenskej republike, ako aj prostredníctvom internetového obchodu (v e-shope) DATART.sk, t.j. na webových stránkach Organizátora www.datart.sk .

2. ZÁKLADNÉ PODMIENKY ÚČASTI V SÚŤAŽI

2.1 Účastníkom Súťaže môže byť každá fyzická osoba staršia ako 15 rokov, plne spôsobilá na právne úkony (v prípade účastníka staršieho ako 15 rokov, ktorý ešte nedosiahol plnoletosť sa vyžaduje,

aby tento vzhľadom na svoju rozumovú a vôľovú vyspelosť bol schopný uskutočňovať úkony s touto Súťažou späté; účastník Súťaže, ktorý je starší ako 15 rokov, ale nedosiahol plnoletosť, je povinný kedykoľvek preukázať Organizátorovi na vyžiadanie, že disponuje súhlasom svojho zákonného zástupcu so svojou účasťou na Súťaži a súhlasom s úkonmi, ktoré takýto účastník za účelom účasti v Súťaži vykoná, napr. zaslanie SMS a iné), ktorá zároveň má trvalé bydlisko na území Slovenskej republiky a pri účasti v Súťaži bude postupovať v súlade s týmito Pravidlami Súťaže (ďalej aj len „Účastník“).

2.2 Účastníkom Súťaže nemôže byť osoba, ktorá je v pracovnoprávnom alebo obdobnom vzťahu/pomere vo vzťahu k Organizátorovi, jeho zamestnancom alebo členom štatutárneho orgánu Organizátora, ako ani k osobám, ktoré sú personálne a majetkovo prepojené so spoločnosťou DATART, vrátane ich príbuzných a osôb im blízkych.

2.3 Podmienkou účasti v Súťaži je zakúpenie akéhokoľvek tovaru/tovarov a/alebo služby/služieb Účastníkom v ktorejkoľvek kamennej predajni DATART v Slovenskej republike alebo v e-shope

DATART.sk (prostredníctvom www.datart.sk ) a to v dobe od 03.novembra 2014 do konca Doby konania Súťaže, t.j. do 14. decembra 2014 (ďalej aj len „rozhodujúca doba“) a to v celkovej kúpnej cene jednorazového nákupu tohto tovaru/ov a/alebo služby/ieb najmenej vo výške 100,- Eur vrátane DPH (ďalej len "Nákup"), pričom kúpna cena tohto Nákupu musí byť Účastníkom uhradená počas tejto rozhodujúcej doby. Účastník Súťaže je povinný na požiadanie kedykoľvek preukázať Organizátorovi riadnu úhradu plnej ceny Nákupu najneskôr však ku dňu odovzdania výhry v Súťaži.

2.4 Účastník Súťaže je povinný preukázať Organizátorovi úhradu ceny Nákupu daňovým dokladom vystaveným spoločnosťou DATART, ktorý preukazuje riadnu úhradu plnej ceny Nákupu Účastníkom v minimálnej požadovanej hodnote 100,- EUR vrátane DPH, a to kedykoľvek na výzvu Organizátora, najneskôr ku dňu odovzdania výhry v Súťaži. Do Súťaže budú teda zaradené

len riadne uhradené Nákupy počas rozhodujúcej doby, t.j. daňové doklady za riadne uhradené Nákupy v rozhodujúcej dobe v celkovej kúpnej cene Nákupu najmenej 100,- EUR vrátane DPH a vyššie (ďalej len "daňový doklad" v jednotnom čísle a „daňové doklady“ v množnom čísle).S jedným daňovým dokladom týkajúcim sa Nákupu, sa môže Účastník zapojiť do Súťaže iba jedenkrát do jedného hracieho obdobia podľa čl. 3. týchto Pravidiel (s jedným daňovým dokladom teda nie je možné sa zúčastniť Súťaže opakovane). Pre predídenie pochybnostiam, za jeden daňový doklad sa pritom považuje aj doklad potvrdzujúci úhradu a prevzatie viacerých tovarov a/alebo služieb s celkovou kúpnou cenou tohto jednorazového nákupu 100,- EUR vrátane DPH a vyššie; s takýmto daňovým dokladom je možné sa zapojiť do Súťaže tiež len jedenkrát do jedného hracieho obdobia podľa čl. 3 týchto Pravidiel. Viacnásobná účasť v Súťaži je teda možná len s viacerými daňovými dokladmi, t.j. viacnásobná účasť v tejto Súťaži je možná iba pri ďalších Nákupoch v požadovanej minimálnej výške ceny Nákupu 100,- EUR vrátane DPH a vyššie, a teda vždy s novým číslom daňového dokladu.

2.5 Osoby, ktoré:

a. nesplnia podmienky Súťaže uvedené v týchto Pravidlách alebo konajú v rozpore s týmito Pravidlami Súťaže;

b. budú konať v rozpore so zákonom a/alebo s dobrými mravmi a/alebo sa dopustia podvodu v súvislosti so Súťažou;

c. uvedú v Súťaži nepravdivé alebo neúplné informácie alebo kontaktné údaje;

budú zo Súťaže vylúčené a nebudú im odovzdané výhry. V prípade vylúčenia Účastníka zo Súťaže z dôvodov vyššie uvedených, nemá tento Účastník právo na náhradu nákladov či škody, ktorá mu vznikla účasťou a/alebo v súvislosti s účasťou na Súťaži a/alebo vylúčením zo Súťaže.

2.6 Ak spoločnosť DATART zistí, že Účastník porušuje tieto Pravidlá, je oprávnená Účastníka zo Súťaže kedykoľvek vylúčiť. V prípade vylúčenia Účastníka zo Súťaže nemá takýto Účastník právo na náhradu akýchkoľvek nákladov či škody, ktorá mu vznikla účasťou a/alebo v súvislosti s účasťou na Súťaži a/alebo vylúčením zo Súťaže.

3. PRAVIDLÁ SÚŤAŽE

3.1 Každý Účastník spĺňajúci podmienky účasti v Súťaži, ktorý v rozhodujúcej dobe uskutoční Nákup a získa daňový doklad za uhradený Nákup v rozhodujúcej dobe v požadovanej minimálnej hodnote podľa bodu 2.4 týchto Pravidiel, sa môže počas Doby konania zúčastniť Súťaže v ľubovoľnom hracom období (avšak s jedným daňovým dokladom sa Účastník môže zapojiť len do jedného ľubovoľného hracieho obdobia). Hracím obdobím sa rozumejú vždy tieto skupiny dní v jednotlivých týždňoch počas Doby konania Súťaže: piatok 00:00:01 až nedeľa 23:59:59; pondelok 00:00:01 až utorok 23:59:59; streda 00:00:01 až štvrtok 23:59:59. Prvé hracie obdobie teda začína v piatok 14.11.2014 o 00:00:01 hod. a končí sa v nedeľu 16.11.2014 o 23:59:59 hod., nasledujúce hracie obdobie sa začína v pondelok 17.11.2014 o 00:00:01 hod. a končí sa v utorok

18.11.2014 o 23:59:59 hod., ďalšie nasledujúce hracie obdobie sa začína v stredu 19.11.2014 o 00:00:01 a končí sa vo štvrtok 20.11.2014 o 23:59:59 hod. atď. – t.j. jednotlivé hracie obdobia

sú takýmto spôsobom podľa skupín uvedených predošlej vete určené od začiatku až do skončenia Doby konania Súťaže.

3.2 Pre účasť v Súťaži sa vyžaduje zodpovedanie nasledovnej súťažnej otázky Účastníkom Súťaže:

"Aká je v poradí 24. najvyššia hodnota (suma) celkovej kúpnej ceny vrátane DPH uvedená na účtenke vydanej v príslušnom hracom období v kamenných predajniach DATART (počíta sa za celú sieť kamenných predajní DATART) za uhradený nákup tovaru/ov a/alebo služby/ieb? (do poradia sa nezapočítavajú predaje prostredníctvom e-shopu www.DATART.sk a platby kúpnej ceny na faktúru ) " (ďalej len „súťažná otázka“). Súťažná otázka je pre všetky hracie obdobia rovnaká. Správnu odpoveď na súťažnú otázku v jednotlivom hracom období je oprávnený vyhodnotiť a určiť Organizátor a to na základe objektívneho vyhodnotenia poradia hodnôt na účtenkách vystavených spoločnosťou DATART za uhradený nákup tovarov alebo služieb zakúpených počas daného príslušného hracieho obdobia v rámci celej siete kamenných predajní DATART v Slovenskej republike (ďalej len „správna odpoveď“). Pre účely objasnenia Organizátor uvádza nasledovný príklad správnej odpovede na súťažnú otázku: Napr. v príslušnom hracom období by bolo v rámci celej siete kamenných predajní DATART v Slovenskej republike vystavených 100 ks účteniek s kúpnymi cenami uvedenými na účtenkách od 1-eur, 2,- eur, 3,- eur – až po 100,- eur; 24. v poradí najvyššou hodnotou kúpnej ceny v zmysle tohto čl. 3.2 by tak bola suma 77,-eur.

3.3 Odpoveď na súťažnú otázku je potrebné poslať formou krátkej textovej správy - súťažnej SMS správy na telefónne číslo 6668, ktoré je zriadené Organizátorom výhradne pre potreby a účely Súťaže. Súťažnú SMS je potrebné zaslať vo formáte:

DAT (MEDZERA) ČÍSLO VÁŠHO DAŇOVÉHO DOKLADU, S KTORÝM SA ZAPOJÍTE DO SÚŤAŽE (MEDZERA) MENO A PRIEZVISKO ÚČASTNÍKA (MEDZERA) ODPOVEĎ NA OTÁZKU V EUR

Príklad pre formát súťažnej SMS: DAT 14AND10132242 PETER NOVAK 822

3.4 Výhercom v príslušnom hracom období sa stáva ten Účastník, ktorého odpoveď na súťažnú otázku v príslušnom hracom období sa bude zhodovať so správnou odpoveďou, alebo v prípade ak nebude žiadnym z Účastníkov zaslaná správna odpoveď stáva sa výhercom ten Účastník ktorý sa svojou odpoveďou za príslušné hracie obdobie bude čo najviac približovať správnej odpovedi (správnemu výsledku) (ďalej aj len „Výherca“). Výherca hracieho obdobia bude určený vždy nasledujúci pracovný deň po skončení daného hracieho obdobia, a to zo súťažných SMS, ktoré budú spoločnosti DATART doručené počas príslušného daného hracieho obdobia. To znamená, že v pondelok príslušného týždňa bude určený Výherca z došlých súťažných SMS za hracie obdobie piatok 00:00:01 až nedeľa 23:59:59 predošlého týždňa (t.j. zo súťažných SMS doručených spoločnosti DATART v danom hracom období, t.j. od piatka 00:00:01 do nedele 23:59:59 predošlého týždňa s odpoveďou na súťažnú otázku vzťahujúcu sa na účtenky vystavené počas daného hracieho obdobia, t.j. počas obdobia od piatka 00:00:01 do nedele 23:59:59 predošlého týždňa). V stredu príslušného týždňa bude určený Výherca z došlých súťažných SMS za hracie obdobie pondelok až utorok tohto príslušného týždňa (t.j. zo súťažných SMS doručených spoločnosti DATART v danom hracom období, t.j. od pondelka 00:00:01 až do utorka 23:59:59 tohto príslušného týždňa s odpoveďou na súťažnú otázku vzťahujúcu sa na účtenky vystavené počas daného hracieho obdobia, t.j. počas obdobia od pondelka 00:00:01 až do utorka 23:59:59 tohto príslušného týždňa). V piatok bude určený Výherca z došlých súťažných SMS za hracie obdobie streda až štvrtok (t.j. zo súťažných SMS doručených spoločnosti DATART

v danom hracom období, t.j. od stredy 00:00:01 až do štvrtka 23:59:59 tohto príslušného týždňa s odpoveďou na súťažnú otázku vzťahujúcu sa na účtenky vystavené počas daného hracieho obdobia, t.j. počas obdobia od stredy 00:00:01 až do štvrtka 23:59:59 tohto príslušného týždňa). Každá súťažná SMS s unikátnym číslom daňového dokladu bude zapojená vždy len do jedného hracieho obdobia, v ktorom bola doručená spoločnosti DATART. Účastník sa môže zúčastniť Súťaže v ďalšom hracom období vždy len s novým unikátnym číslom daňového dokladu (t.j. s jedným daňovým dokladom sa Účastník môže zapojiť len do jedného ľubovoľného hracieho obdobia). Organizátor je oprávnený pred odovzdaním výhry preveriť či Účastník, ktorému vznikol nárok na výhru, splnil všetky podmienky Súťaže stanovené v týchto Pravidlách. Cena za zaslanie súťažnej SMS Účastníkom podľa čl. 3.3 Pravidiel je spoplatnená Účastníkovi jeho operátorom podľa dohodnutých podmienok medzi operátorom (dodávateľom telekomunikačných služieb) a Účastníkom podľa využívaných telekomunikačných služieb Účastníkom. Každý Účastník, ktorý odošle súťažnú SMS v správnom tvare na správne telefónne číslo podľa čl. 3.3 Podmienok, bude spätne informovaný spoplatnenou SMS o zapojení sa do Súťaže; cena za zaslanie takejto spätnej SMS Účastníkovi je Účastníkovi spoplatnená sumou 1,-EUR s DPH; technicky zabezpečuje A SMS, s.r.o. so sídlom Šulekova 70, 811 03 Bratislava, IČO: 35 830 387.

3.5. V prípade ak bude z akéhokoľvek dôvodu zrušená kúpna zmluva týkajúca sa Nákupu (hoci i čiastočne) a/alebo dobropisovaná cena Nákupu (hoci i čiastočne), ktorý bol využitý k účasti a výhre v Súťaži (daňový doklad ktorého Nákupu bol využitý k účasti a výhre v Súťaži), v takom prípade bude Výherca zo Súťaže vylúčený a teda takémuto Výhercovi nebude poskytnutá výhra alebo bude tento povinný výhru v Súťaži bezodkladne vrátiť spoločnosti DATART.

4. VÝHRY V SÚŤAŽI

4.1 Účastníci Súťaže môžu pri splnení podmienok v týchto Pravidlách vyhrať v Súťaži nasledovnú výhru: peňažnú výhru v sume 3570,-EUR, a to v každom jednotlivom príslušnom hracom období; výhra na príslušné hracie obdobie po zdanení predstavuje sumu 3000,- EUR (ďalej aj len „výhra“). Peňažná výhra 3570,- EUR za každé hracie obdobie podľa predchádzajúcej vety teda predstavuje výhru pred zdanením. Výhra z reklamnej súťaže je v zmysle platnej legislatívy ako ostatný príjem predmetom dane z príjmov v zmysle ust. § 8 ods. 1 písm. i) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov s výnimkou výhry v súťaži v hodnote neprevyšujúcej 350,- EUR, ktorá je v súlade s § 9 ods. 2 písm. m) zákona o dani z príjmov oslobodená od dane. Organizátor v súlade s § 43 ods. 3 zákona o dani z príjmov vyberie daň z príjmu zrážkou vo výške 19 % z tejto výhry 570,- EUR pri jej výplate výhercovi. Pri celkovom počte 13 hracích období, ktoré sa uskutočnia počas Doby konania Súťaže, sa teda jedná o peňažné výhry v celkovej výške 46410,-EUR pred zdanením, ktoré môžu Účastníci Súťaže pri splnení podmienok stanovených v týchto Pravidlách získať. V prípade ak výhru vyhrá Účastník starší ako 15 rokov, ktorý ešte nedosiahol plnoletosť, bude výhra odovzdaná jeho zákonnému zástupcovi. Organizátor je kedykoľvek oprávnený žiadať výhercu o predloženie príslušného dokladu preukazujúceho jeho vek a dosiahnutie plnoletosti.

4.2 Výhercom v príslušnom hracom období sa stáva ten Účastník Súťaže ktorý splnil podmienky a pravidlá Súťaže a ktorého odpoveď na súťažnú otázku v príslušnom hracom období doručená spoločnosti DATART podľa čl. 3.4 týchto Pravidiel sa bude zhodovať so správnou odpoveďou alebo sa bude čo najviac približovať správnej odpovedi v prípade ak v danom hracom období žiaden z Účastníkov nezašle výsledok totožný so správnou odpoveďou. Správna odpoveď na súťažnú otázku vzťahujúca sa na príslušné hracie obdobie bude spoločnosťou DATART zverejnená po skončení daného hracieho obdobia a to na internetových stránkach http://www.bohatevianoce.sk vždy najneskôr do 30 kalendárnych dní od skončenia daného hracieho obdobia. Pokiaľ bude spoločnosti DATART za dané hracie obdobie doručených viacero rovnakých výherných odpovedí, v takom prípade sa Výhercom za toto hracie obdobie stáva ten Účastník spomedzi Účastníkov z takto zaslanými rovnakými výhernými odpoveďami, ktorého súťažná SMS bola spoločnosti DATART v tomto hracom období doručená najskôr.

4.3 Organizátor vyhodnotí doručené odpovede na súťažné otázky vždy nasledujúci pracovný deň po každom hracom období (správna odpoveď na súťažnú otázku vzťahujúca sa na dané hracie obdobie bude Organizátorom zverejnená podľa čl. 4.2 týchto Pravidiel a výherca za príslušné hracie obdobie bude zverejnený podľa čl. 4.4 týchto Pravidiel). Organizátor taktiež preverí, či určený Výherca za príslušné hracie obdobie splnil všetky podmienky pre účasť v Súťaži podľa týchto Pravidiel a všetky pravidlá tejto Súťaže.

4.4 Výhercovia za príslušné hracie obdobia budú najneskôr do 30-tich kalendárnych dní po vyhodnotení jednotlivých hracích období podľa bodu 4.3 týchto Pravidiel zverejnení na internetovej stránke http://www.bohatevianoce.sk (v rozsahu: meno a priezvisko Výhercu + číslo daňového dokladu + zaslaná odpoveď Výhercu na súťažnú otázku).

4.5 Spoločnosť DATART bude každého Výhercu kontaktovať na telefónnom čísle, z ktorého bola zaslaná súťažná SMS a to najskôr nasledujúci pracovný deň po zverejnení Výhercu na internetovej stránke http://www.bohatevianoce.sk podľa bodu 4.4 týchto Pravidiel za účelom odovzdania výhry.

4.6 Ceny budú odovzdané iba bezhotovostným prevodom na účet, ktorý Výherca na tento účel oznámi spoločnosti DATART. Pre účely odovzdania a vyplatenia výhry sa Výherca musí preukázať dokladom totožnosti preukazujúcim údaje v zaslanej súťažnej SMS správe, ako aj daňovým dokladom potvrdzujúcim riadnu úhradu Nákupu, pričom číslo tohto daňového dokladu sa musí zhodovať s údajmi (číslom daňového dokladu), ktoré Účastník uviedol v súťažnej SMS.

4.7 Výhry ktoré nemožno odovzdať Výhercom za jednotlivé hracie obdobia, pretože nesplnili podmienky alebo pravidlá tejto Súťaže alebo boli zo Súťaže vylúčení, budú odovzdané tým Účastníkom ktorí splnili podmienky a pravidlá Súťaže, neboli zo Súťaže vylúčení a nasledujú ako najbližší ďalší nasledujúci v poradí z hľadiska správnosti odpovede na základe vyhodnotenia výsledkov Súťaže za dané hracie obdobie. Uvedené znamená, že ak sa Organizátorovi nepodarí skontaktovať s Výhercom za príslušné hracie obdobie a to ani do 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia Výhercu na internetovej stránke http://www.bohatevianoce.sk podľa bodu 4.4

týchto Pravidiel, bude výhra za dané hracie obdobie odovzdaná tomu Účastníkovi ktorý splnil podmienky a pravidlá Súťaže, nebol zo Súťaže vylúčený a nasleduje ako ďalší nasledujúci v poradí Účastníkov z hľadiska správnosti odpovede na základe vyhodnotenia výsledkov Súťaže za dané hracie obdobie. Bez ohľadu na uvedené, v prípade ak sa Organizátorovi neporadí skontaktovať a odovzdať výhru ani určenému Výhercovi za dané hracie obdobie ani ďalšiemu nasledujúcemu výhercovi v poradí podľa predchádzajúcej vety, ani v lehote šesťdesiatich (60) kalendárnych dní od zverejnenia Výhercu podľa bodu 4.4 týchto Pravidiel, prepadajú v prospech spoločnosti DATART a nárok výhercov na tieto výhry zaniká.5. OSOBNÉ ÚDAJE

5.1 Zapojením sa do Súťaže a zaslaním odpovede na súťažnú otázku formou SMS správy podľa týchto Pravidiel udeľuje Účastník Súťaže spoločnosti DATART v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

predpisov (ďalej len "Zákon") súhlas so spracovaním svojich osobných údajov uvedených v zaslanej SMS správe (najmä mena, priezviska), kontaktného telefónneho čísla, adresy, e- mailovej adresy, ako aj ďalších osobných údajov ktoré poskytne spoločnosti DATART v priebehu trvania Súťaže alebo po jej skončení v súvislosti s jeho účasťou v Súťaži a/alebo odovzdaním výhry v Súťaži, ako aj súhlas s prípadným vyhotovením fotografií jeho podobizní, audio a videonahrávok a fotografií Organizátorom Súťaže v súvislosti s usporiadaním a vyhodnotením Súťaže a odovzdaním výhry Výhercom a ich bezplatným využitím Organizátorom, a to na účely: realizácie Súťaže, preverenia splnenia podmienok Súťaže Účastníkmi a účasti Účastníka v Súťaži, odovzdania výhry, riadneho plnenia záväzkov vyplývajúcich z týchto Pravidiel Súťaže a taktiež na ďalšie obchodné a marketingové aktivity Organizátora (t.j. na ponúkanie produktov a služieb ako aj na zasielanie reklamných a marketingových oznámení Organizátora o ponúkaných produktoch a službách a iných aktivitách Organizátora aj prostredníctvom elektronickej komunikácie v zmysle zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, použitie podobizne v marketingových oznámeniach a materiáloch Organizátora). Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Účastník Súťaže udeľuje tento súhlas so spracovaním osobných údajov dobrovoľne na dobu 2 rokov od ich poskytnutia. Účastník Súťaže môže svoj súhlas kedykoľvek odvolať, a to písomným odvolaním súhlasu zaslaným spoločnosti DATART. Odvolanie súhlasu je účinné okamihom doručenia odvolania súhlasu spoločnosti DATART; odvolanie súhlasu nemá vplyv na spracúvanie osobných údajov, ktoré je v zmysle platných pr. predpisov (zák. č. 122/2013 Z.z.) možné spracúvať bez súhlasu dotknutej osoby. Vo vzťahu k svojim osobným údajom má Účastník Súťaže taktiež ďalšie práva podľa § 28, 29 a súvisiacich ustanovení Zákona, t.j. najmä právo prístupu k svojim spracúvaným údajom, právo žiadať opravu nesprávnych údajov, blokovanie neúplných alebo nesprávnych údajov, požadovať ich likvidáciu ako aj ďalšie práva v zmysle Zákona. Účastník Súťaže má taktiež právo obrátiť sa so svojím podnetom alebo sťažnosťou na Úrad na ochranu osobných údajov.

6. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

6.1 V zmysle ust. § 845 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, nemožno výhru zo Súťaže vymáhať.

6.2 Organizátor Súťaže si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia vo všetkých záležitostiach, súvisiacich s usporiadaním a konaním Súťaže, a to vrátane jej predĺženia, prerušenia, odvolania

či úpravy jej Pravidiel a práva nahradiť výhry v Súťaži za iné výhry vrátane nahradenia výhry v Súťaži vecnými výhrami v zodpovedajúcej rovnakej hodnote. Na účasť v Súťaži ani na výhry neexistuje právny nárok.

6.3 Všetky prípadné spory, ktoré vyplývajú z tejto Súťaže alebo vzniknuté v súvislosti s ňou, budú riešené spoločnosť DATART podľa jej uváženia.

6.4 Spoločnosť DATART prehlasuje, že nie je zodpovedná za chyby spôsobené pri prenose SMS ani elektronických správ.

6.5 Tieto Pravidlá Súťaže sú platné a účinné od: 10.11.2014, pričom Účastník zapojením sa do Súťaže podľa týchto Pravidiel vyjadruje svoj súhlas s týmito Pravidlami a ich znením.

V Bratislave, dňa 10. 11. 2014

V porovnávači máte 0 produktov Porovnať produkty Porovnať 0 produktov