×

Affiliate obchodné podmienky

Partnerský program e-shopu DATART.sk bol ukončený 1. januára 2022. V súčasnosti sa do programu nemôžete zaregistrovať.

 

AFFILIATE OBCHODNÉ PODMIENKY

1. Základné údaje

Prevádzkovateľ obchodu:

ELEKTROSPED, a. s. (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“ alebo „ELEKTROSPED, a. s.“ alebo „DATART.sk“)

Zodpovedná osoba za prevádzku obchodu: Vladimír Sušil

Sídlo spoločnosti: Diaľničná cesta 6015/12A, 903 01 Senec

IČO: 35 765 038

DIČ: SK2020244050

Dodávateľ tovaru:

ELEKTROSPED, a. s.

Sídlo spoločnosti: Diaľničná cesta 6015/12A, 903 01 Senec

IČO: 35 765 038

DIČ: SK2020244050

Kontaktné údaje:

Email: affiliate@datart.sk

Na e-maily odpovedáme spravidla v lehote do 24 hodín, najneskôr však do 5 pracovných dní.

ELEKTROSPED, a. s. je Prevádzkovateľom internetového obchodu na webovej stránke DATART.sk . Prevádzkovateľ zaisťuje taktiež prístup do affiliate siete Commission Junction (ďalej len „Provízny systém“).

2. Partner

Partner je subjektom, ktorý je prijatý spoločnosťou ELEKTROSPED, a. s. do Provízneho systému a ktorý bude umiestňovať na svoje webové stránky ponuky a reklamy na tovar, ktoré ponúka vo svojom internetovom obchode DATART.sk (ďalej len „Partner“)

3. Provízny systém

Prevádzkovateľ v rámci internetového obchodu na webovej stránke DATART.sk zaisťuje taktiež prístup do Provízneho systému, ktorý umožňuje, aby Partner umiestnil na svoje webové stránky ponuky a reklamy na tovar, ktoré ponúka vo svojom internetovom obchode Prevádzkovateľ. Prevádzkovateľ v súlade s týmito podmienkami vypláca Partnerovi odmenu z ceny tovaru, ktoré Prevádzkovateľ predá svojim zákazníkom na základe prístupu sprostredkovaného Partnerom pomocou odkazu umiestneného na webových stránkach Partnera.

4. Podmienky vstupu do Provízneho systému

Subjekt, ktorý má záujem stať sa Partnerom v Províznom systéme, musí podať žiadosť k registrácii vyplnením registračného formulára. Následne žiadateľ dostane od Commission Junction na svoj e-mail prihlasovacie údaje a po prvýkrát sa na základe týchto údajov prihlási do aplikácie, stáva sa Partnerom Provízneho systému. Týmto okamihom je uzavretá zmluva a strany sú viazané týmito podmienkami.

5. Obmedzenia, záväzky a ručenie Partnera

Partnerské webové stránky nesmú zahrnovať ani popisovať obsah nasledujúceho druhu, ani s podobným obsahom súvisieť resp. ho používať:

 • názvy domén, ktoré obsahujú v akejkoľvek podobe výraz DATART.sk
 • webové stránky, v rámci ktorých sa nachádza webová stránka alebo webové stránky riešené tak, že existuje nebezpečie zámeny s webovou stránkou DATART.sk
 • zoznamy bannerov alebo webové stránky vyzývajúce k prekliknutiu alebo vynucujúce si prekliknutie. Spojenie na cieľové stránky DATART.sk (landing pages) je dovolené iba vtedy, keď je pred takéto stránky zaradená „affiliate landing page“., ktorá je pre užívateľa zjavná a je prihlásená. 
 • automatické a zavádzajúce spojenie na cieľové stránky DATART.sk nie je povolené.
 • publikujúce subjekty a stránky, ktoré obsahujú, používajú alebo u užívateľov internetu inštalujú dialer, Adware a/alebo Spyware
 • koncentrácia platených linkov
 • webové stránky s vlastnými partnerskými programami
 • cookie dropping, reklama vo vrstvách (layers) a pop-ups: vytváranie cookies je dovolené len keď:
  • je použitý oficiálny a jednoznačne označený reklamný prostriedok DATART.sk
  • reklamný prostriedok DATART.sk je pre užívateľa zjavný
  • vytvorenie cookies predchádza dobrovoľné a vedomé prekliknutie užívateľa
 • webové stránky, ktoré sú „vo výstavbe“
 • webové stránky, ktoré porušujú trestno-právne predpisy a naviac ich prostredníctvom dochádza k šíreniu pornografie, šíreniu propagačných prostriedkov protiústavných organizácií, verejné vyzývanie k páchaniu trestných činov, vyhrážky trestnými činmi, štvanie ľudu, navádzanie k trestným činom a vykresľovanie násilností. obsah, ktorý porušuje dobré mravy a platné zákony alebo práva tretích strán
 • porovnávacia reklama, predovšetkým agresívna porovnávacia reklama, ktorá môže vytvárať problémy vo vzťahoch s ostatnými Prevádzkovateľmi reklamy a agresívne konkurenčné nároky, ktoré nie sú odôvodnené
 • webové stránky s nadmerne dlhou dobou sťahovania resp. stránky, ktoré sú nedostupné; webové stránky, ktoré napriek vyslovenej akceptácií nášho reklamného filtra zabraňujúceho spojeniu na stránky s pornografickým a násilím oslavujúcim obsahom, prevedú spojenie na takéto stránky
 • odkaz nesmie byť umiestnený na stránkach, ktoré nemajú obsah alebo sú vytvorené iba za účelom zobrazovania reklám

Pri porušení niektorého z bodov uvedených v tomto článku zo strany prihlásených partnerov strácajú títo nárok na províziu. V týchto prípadoch si vyhradzujeme právo k okamžitému vylúčeniu z affiliate programu firmy ELEKTROSPED, a. s., jednostrannému ukončeniu zmluvy a podniknutiu ďalších právnych krokov, prípadne uplatnenie nárokov na náhradu škody zo strany Prevádzkovateľa.

Partnerom sa zakazuje presmerovávať adresy s právom chránenými pojmami, preklepovými výrazmi a pojmami, pri ktorých existuje nebezpečenstvo zámeny, na adresy prevádzkované spoločnosťou ELEKTROSPED, a. s. Porušením tohto zákazu stráca Partner nárok na príslušnú províziu a spoločnosť ELEKTROSPED, a. s. má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 7.300,- EUR za porušenie tohto zákazu. Zmluvná pokuta je splatná päť pracovných dní od oznámenia výzvy spoločnosti ELEKTROSPED, a. s. k zaplateniu. Uhradením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok spoločnosti ELEKTROSPED, a. s. na náhradu škody v plné výške. Partner navyše zodpovedá za akékoľvek nároky poškodených tretích osôb a zaväzuje sa takéto nároky plne uspokojovať. Spoločnosť ELEKTROSPED, a. s. je ďalej oprávnená vylúčiť Partnera z affiliate programu v prípade porušenia tohto zákazu.

6. Reklamné systémy

V reklamných systémoch vyhľadávačov a obsahových sieťach Google, Zoznam a ďalších nie je dovolené nasledujúce:

 • používať značkové právom chránené pojmy, preklepové výrazy a pojmy, pri ktorých existuje nebezpečenstvo zámeny v reklamných textoch,
 • používať značkové právom chránené pojmy, preklepové výrazy a pojmy, pri ktorých existuje nebezpečenstvo zámeny v kľúčových slovách,
 • používať značkové právom chránené pojmy, preklepové výrazy a pojmy, pri ktorých existuje nebezpečenstvo zámeny vo viditeľnej URL,
 • používať značkové právom chránené pojmy, preklepové výrazy, pojmy, pri ktorých existuje nebezpečenstvo zámeny a zacielenie podľa domény odosielateľa v Gmail Sponsored Promotions (GSP),
 • vytvárať remarketingové segmenty návštevníkov DATART.sk,
 • používaní akejkoľvek URL e-shopu DATART.sk ako cieľovú URL reklamy.

 

Je požadované nasledovné:

 • použiť značkové právom chránené pojmy ako vylučujúce kľúčové slová.

Pri nedodržaní akejkoľvek povinnosti uvedenej v týchto podmienkach stráca Partner nárok na príslušnú províziu a spoločnosť ELEKTROSPED, a. s. má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 7.300,- EUR za každé jednotlivé porušenie. Zmluvná pokuta je splatná päť pracovných dní po výzve spoločnosti ELEKTROSPED, a. s. k zaplateniu. Uhradením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok spoločnosti ELEKTROSPED, a. s. na náhradu škody v plné výške. Partner navyše zodpovedá za akékoľvek nároky poškodených tretích osôb a zaväzuje sa takéto nároky plne uspokojovať. Spoločnosť ELEKTROSPED, a. s. je ďalej oprávnená vylúčiť Partnera z affiliate programu v prípade porušenia akejkoľvek povinnosti stanovenej týmito podmienkami.

 7. Používanie zľavových kódov

Partner je oprávnený ponúkať na svojich internetových stránkach návštevníkom iba takéto poukážky / zľavové kódy obsahujúce zľavu pri nákupe v internetovom obchode Prevádzkovateľa, ktoré Prevádzkovateľ poskytol Partnerovi s konkrétnou výškou zľavy. Partner nie je oprávnený ponúkať akékoľvek iné zľavy, zľavové kódy nebo obdobné ponuky, ktoré nedostal od Prevádzkovateľa. V prípade, že Partner takúto svoju povinnosť poruší, stráca nárok na odmenu z nákupu, ktorý zákazník uskutočnil s takouto zľavou, zľavovým kódom nebo podobnou ponukou.

 8. Reklamné prostriedky a online reklamné nosiče

Všetky reklamné prostriedky používané v rámci Provízneho systému sú chránené autorskými právami. Používanie je dovolené len v rámci Provízneho systému. Zmeny v textoch alebo zobrazeniach alebo úplne vlastné reklamné výroky sú prípustné len po výslovnom súhlase Prevádzkovateľa.

Manipulácia s reklamnými prostriedkami alebo ich nesprávne používanie spôsobujú vylúčenie Partnera z Provízneho systému. Prevádzkovateľ Provízneho systému si vyhradzuje právo na presmerovanie právnych nárokov, ktoré vzniknú zo zmanipulovaných reklamných prostriedkov (napr. chybné predajné ceny) na webové stránky Partnera, prípadne po partnerovi požadovať náhradu takých nárokov, ktoré musel uspokojiť sám.

Akákoľvek činnosť prekračujúca rámec Provízneho systému, predovšetkým komerčné šírenie alebo rozmnožovanie je zakázané, resp. vyžaduje predchádzajúci písomný súhlas Prevádzkovateľa Provízneho systému. Toto platí aj pre prijatie do elektronických databáz a rozmnožovanie na CD-ROM, DVD atď. V ostatných bodoch platia právne limity, ktoré vyplývajú z autorského práva, práva na ochranu dáta a ostatných aplikovateľných zákonných predpisov.

Propagácia kampane e-mailom na e-mailové adresy tretích osôb, pokiaľ nebol daný súhlas príjemcu (spam), je neprípustná a nesmie byť uskutočnená. Bez ujmy nárokov na zanechaní takéhoto spôsobu reklamy a bez ujmy ostatných nárokov náleží spoločnosti ELEKTROSPED, a. s. za každé porušenie tohoto druhu zmluvná pokuta vo výške 1800 EUR.

 9. Základy pre poskytovanie odmeny (provízie)

 • Prevádzkovateľ sa zaväzuje platiť Partnerovi odmenu (províziu), ktorá prináleží Partnerovi v prípade, že Užívateľ navštívi prostredníctvom webových stránok Partnera webovej stránky DATART.sk a tu uskutoční nákup. Partnerovi prináleží v tomto prípade dohodnutá odmena vo výške, podľa rozdelenia v tabuľke tohto článku, z ceny nákupu bez DPH z každého realizovaného obchodu užívateľa.
 • Partner dostane odmenu vtedy, pokiaľ Užívateľ realizuje nákup do 30 dní od posledného kliknutia z Partnerových stránok. Nárok na odmenu vzniká partnerovi vtedy, keď zákazník s Prevádzkovateľom uzavrie kúpnu zmluvu. Partner nedostane odmenu vtedy, pokiaľ užívateľ zakúpený tovar do 14 dní v súlade s obchodnými podmienkami Prevádzkovateľovi vráti.
 • Partner získa odmenu podľa nižšie uvedenej schémy. Prehľad provízií môže byť rozšírený, v takom prípade bude Partner o rozšírení informovaný.
 • Partner nemá nárok na odmenu z uhradených služieb, ako napr. odvoz starého spotrebiča, poistenie, doprava apod.
 • Vyplatená čiastka bude vypočítaná na základe štatistík dostupných v Províznom systéme.
 • Odmena bude považovaná za splatenú okamihom pripísania odmeny na účet Partnera alebo zaslaním šeku na účet Partnera.

 

 Výška odmeny je určená podľa predaja druhu tovaru či značky nasledujúcim spôsobom:

  Typ webu
Kategórie Kupónový Cashbackový Obsahový
Malé spotrebiče 2,00% 3,00% 4,00%
Príslušenstvo 2,00% 3,00% 4,00%
Veľké spotrebiče 1,50% 2,00% 2,50%
Starostlivosť o telo a zdravie 1,50% 2,00% 2,50%
Notebooky a IT Technika 0,80% 0,80% 1,00%
Telefóny a navigácie 0,80% 0,80% 1,00%
Televízory, Audio, Video 0,80% 0,80% 1,00%
Foto a kamery 0,80% 0,80% 1,00%
Dielňa, záhrada,auto moto 0,80% 0,80% 1,00%
Inteligentné produkty 0,40% 0,40% 0,50%
Herná zóna 0,40% 0,40% 0,50%
Elektromobilita 0,40% 0,40% 0,50%
Default 1,00% 1,00% 1,00%

 

 10. Osobní údaje

 • Partner dáva prihlásením do Provízneho systému Prevádzkovateľa súhlas so spracovaním svojich osobných údajov uvedených pri prihlásení.
 • Osobné údaje Prevádzkovateľ neodovzdáva žiadnej ďalšej strane a slúžia iba pre komunikáciu a obchodné ponuky súvisiace s Províznym systémom, s ktorých zasielaním Partner výslovne súhlasí.
 • Osobné údaje môže Partner kedykoľvek zmeniť po prihlásení do svojho Provízneho systému.
 • Svoj súhlas s uchovaním a spracovávaním osobných údajov môže partner kedykoľvek odvolať, a to tak, že napíše e-mailovou správu na affiliate@datart.sk

11. Doba trvania zmluvy a vypovedanie zmluvy

 • Tato zmluva je uzavieraná na dobu neurčitou a obe strany ju môžu kedykoľvek (v osobnej oblasti affiliate partnerov) vypovedať.
 • Výpovedná doba činí v takomto prípade 7 dní od dátumu, kedy bola výpoveď doručená druhej strane.
 • Každá zo strán je oprávnená odstúpiť od zmluvy v prípade porušenia zmluvnej povinnosti druhou stranou, a to i v prípade, kedy sa jedná o nepodstatné porušenie.
 • Po ukončení zmluvného vzťahu musia byť všetky reklamní prostriedky a linky Prevádzkovateľa zo stránky partnera obratom (najneskôr však po 24 hodinách) odstránené.

12. Záverečné ustanovenia

 • Tieto Obchodné podmienky upravujú obchodný vzťah medzi Prevádzkovateľom a Partnerom.
 • Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo Obchodné podmienky meniť. Zmenené podmienky oznámi DATART.sk e-mailom Partnerovi minimálne 7 dní pred účinnosťou nových zmluvných podmienok. V prípade, že Partner e-mailom neoznámi nesúhlas s novými Obchodnými podmienkami, znamená to, že Partner s podmienkami súhlasí. V prípade, že partner oznámi e-mailom nesúhlas s novými Obchodnými podmienkami, dôjde ku skončeniu zmluvného vzťahu a to ku dňu účinnosti nových Obchodných podmienok.
 • Strany sa dohodli, že budú uprednostňovať doručovanie akýchkoľvek písomností podľa tejto zmluvy elektronicky, a to pre Prevádzkovateľa na emailovú adresu affiliate@datart.sk  a Partnerovi na emailovú adresu, ktorú uviedol vo svojich prihlasovacích údajoch v Províznom systéme.
 • Na právne vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, Zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • Ako znak súhlasu s týmito Obchodnými podmienkami sa považuje prihlásenie Partnera do Provízneho systému.  Prvým prihlásením Partnera do provízneho systému a odsúhlasením Partnera zo strany Prevádzkovateľa, nadobúda zmluva medzi Prevádzkovateľom a Partnerom platnosť a účinnosť.
 • V prípade, že by bolo niektoré ustanovenie týchto Obchodných podmienok z akýchkoľvek dôvodov neplatné, nespôsobuje táto skutočnosť neplatnosť alebo neúčinnosť ostatných častí Obchodných podmienok.

 Sme Vám kedykoľvek ochotne k dispozícii pre Vaše otázky na adrese affiliate@datart.sk

Archiv OP:

Affiliate obchodné podmienky platné do 31.12.2020 Affiliate obchodné podmienky platné do 30.6.2020