×

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Úplné znenie súhlasu so spracovaním osobných údajov

Zákazník svojím podpisom (prípadne zaškrtnutím príslušného poľa v prípade internetového formulára) udeľuje v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z., o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon č. 428/2002 Z.z.“), súhlas so spracúvaním všetkých svojich osobných údajov tu poskytnutých spoločnosti Spoločnosť ELEKTROSPED, a.s. so sídlom Diaľničná cesta 6015/12A, 903 01 Senec, Slovenská republika, IČO: 35 765 038, IČ DPH:SK2020244050, ktorá je považovaná za prevádzkovateľa v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z., a ďalej súhlasí so spracovaním uvedených osobných údajov pre marketingové účely prevádzkovateľa, t.j. ponúkanie výrobkov a služieb spoločnosťou DATART, vrátane zasielania informácii o usporiadaných akciách, výrobkoch a iných aktivitách, ako i zasielanie obchodných oznamení prostredníctvom elektronických prostriedkov. Tento súhlas je udeľovaný zákazníkom dobrovoľne a to na dobu 10-tich rokov, avšak môže byť kedykoľvek zo strany zákazníka písomne odvolaný a to zaslaním odvolania tohto súhlasu na adresu spoločnosti DATART ako prevádzkovateľa. Zákazník má vo vzťahu ku svojím spracúvaným osobným údajom práva podľa ust. § 20 a súv. ustanovení zákona č. 428/2002 Z.z. V prípade, že spoločnosť DATART spracováva nepresné osobné údaje zákazníka alebo ak má zákazník iné pochybnosti týkajúce sa porušenia zákona č. 428/2002 Z.z. v súvislosti so spracúvaním jeho osobných údajov, môže zákazník požiadať spoločnosť DATART alebo sprostredkovateľa o vysvetlenie a požadovať, aby spoločnosť DATART alebo sprostredkovateľ odstránil takto vzniknutý stav. Najmä sa môže jednať o blokovanie nesprávnych alebo neúplných osobných údajov zákazníka, vykonanie opravy, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. Ak nevyhovie spoločnosť DATART alebo sprostredkovateľ tejto žiadosti zákazníka, má zákazník právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov. Na tento Úrad na ochranu osobných údajov sa môže zákazník so svojim podnetom obrátiť i priamo. V rovnakom rozsahu a za rovnakých podmienok udeľuje zákazník súhlas aj na spracúvanie iných ním poskytnutých údajov, nemajúcich charakter osobných údajov.